Arbetsmiljöpolicy


Vi skall aktivt medverka till en säker arbetsplats och alltid uppträda ansvarsfullt inför arbeten i alla typer av anläggningar.

Det är självklart för oss att komma hem, hela och rena, från jobbet.

Detta gör vi genom att:

  • Bedöma risker inför ett arbete så det kan utföras i en sund och säker miljö. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas.
  • Tillse att personliga och gemensamma verktyg, hjälpmedel och utrustning är hela och uppfyller gällande krav
  • Hålla hög kunskap om säkerhetsfrågor genom utbildning och erfarenhets-återföring inom hela företaget
  • Använda tillbudsrapporteing som grund för vårt systematiska arbetsmijöarbete som syftar till att lära av misstag och brister
  • Vara väl förtrogna med och följa de krav och instruktioner som gäller på de arbetsställen som vi verkar. Om särskilda instruktioner saknas skall vi aktivt samverka med uppdragsgivare för att nå ”best practice”
  • Samverka inom hela företaget för att alla, ledning och medarbetare, skall sätta säkerhet främst i alla lägen
  • Klargöra ansvar och befogenheter i skriftliga delegeringar
  • Kartlägga och följa de lagar och krav som berör vår verksamhet
  • Dokumentera arbetsmiljön och arbetet med den om så krävs

Denna policy omvärderas årligen efter lagar, krav och erfarenhetsåterföring.